Informacje o rejestrze nieruchomości

Pokazuj wyniki jako

Obiekt:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Zamościu przy ul. Władysława Łokietka

;

Opis

Prezydent Miasta Zamość ogłasza I ustne, nieograniczone przetargi /licytacje/ na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Zamość: I.1. Nieruchomość nie zabudowana, usytuowana w Zamościu przy ul. Władysława Jagiełły, składająca się z działek oznaczonych w ark. 18 numerami: 40/ 4, o pow. 129 m2, 41/10, o pow. 364 m2 i 42/ 3, o pow. 307 m2 / łączna pow. 800 m2/. Księga Wieczysta nr ZA1Z/00073910/0. Cena wywoławcza: 67.500,- zł /w tym obowiązujący w dniu sprzedaży nieruchomości podatek VAT/. 2. Nieruchomość nie zabudowana, usytuowana w Zamościu przy ul. Stefana Batorego, składająca się z działek oznaczonych w ark. 18 numerami: 40/5, o pow. 107 m2, 40/7, o pow. 21 m2, 41/11, o pow. 351 m2, 41/12, o pow. 41 m2 i 42/4, o pow. 315 m2 / łączna pow. 835 m2/. Księga Wieczysta nr ZA1Z/00073910/0. Cena wywoławcza: 67.000,- zł /w tym obowiązujący w dniu sprzedaży nieruchomości podatek VAT/. II. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość nieruchomości położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem wprowadzenia usług nieuciążliwych. III. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej /dla każdej nieruchomości oddzielnie/ należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Zamość w Banku PKO BP O/Zamość Nr 74 1020 5356 0000 1102 0007 7768 w terminie do dnia 3 lutego 2012 r. Wniesienie wadium, z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu wadium na rachunek Urzędu Miasta Zamość w wyznaczonym terminie. Na dowodzie wpłaty wadium należy dopisać numery działek i ich położenie. IV. Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta Zamość - Ratusz, sala nr 12, dnia 7 lutego 2012 r. 1. dla dz. nr 40/4, 41/10 i 42/ 3 - przy ul. Władysława Jagiełły - o godz. 10,00, 2. dla dz. nr 40/5, 40/7, 41/11, 41/12 i 42/4 przy ul. Stefana Batorego - o godz. 11,00. V. Cena nieruchomości, którą będzie zobowiązany zapłacić jej nabywca, zostanie ustalona w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu i wymagalna będzie w terminie poprzedzającym dzień zawarcia umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia rzetargu na rachunki bankowe, z których dokonano wpłat lub w kasie Urzędu Miasta Zamość. VI. 1. Przeniesienie własności nieruchomości, wolnych od obciążeń, nastąpi w formie aktów notarialnych, w terminie do dnia 9 marca 2012 r . 2. Koszty związane z umowami /koszty notarialne i sądowe/ poniesie nabywca nieruchomości. 3. Uchylenie się osoby, która wygra przetarg, od zawarcia aktu notarialnego w terminie wskazanym w pkt VI.1, spowoduje odstąpienie organizatora przetargu od zawarcia umowy, z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium. 4. Wszelkich informacji związanych z ogłoszonymi przetargami można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zamość, z siedzibą przy ul. Kołłątaja 1, pok. 13, tel. /84/ 639-20-84 w. 387 przed otwarciem przetargów. VII. Zastrzeżenia i uwagi: a/ Zastrzega się możliwość odwołania przetargów jedynie z ważnych powodów. b/ Osoba reprezentująca inną osobę fizyczną lub prawną /również współmałżonka/ winna okazać się stosownym pełnomocnictwem do reprezentowania.
Kontakt

Copyright © Urząd Miasta Zamość.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013

Proszę czekać... Proszę czekać...